Sarana & Prasarana

Home / Sarana & Prasarana

Lahan dan Bangunan

Luas Lahan

Luas lahan yang dimiliki SMANegeri 11 Bandung seluruhnya berjumlah 11.395 (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima) meter persegi.

Jumlah Bangunan

No. JenisRuangan Jum-lah Luas (m2) Kondisi
Baik Rusak
1. Kelas/Teori 35 2.520 V
2. Laboratorium V
a. Laboratorium Fisika 1 81 V
b. Laboratorium Biologi 1 81
c. Laboratorium Kimia 81
d. Laboratorium Komputer 1 81 V
e. Laboratorium Bahasa 1 90 V
3. Perpustakaan 1 120 V
4. Kesenian 1 20 V
5. OSIS 1 18 V
6. Masjid 1 192 V
7. Kepala Sekolah 1 73 V
8. Wakil Kepala Sekolah 1 108 V
9. Guru Mata Pembelajaran 1 165 V
10. Guru BK 1 72 V
11. Tata Usaha 1 72 V
12. Sekretariat Ekskur 1 45 V
13. Bengkel Seni 1 21 V
14. Koperasi Siswa 1 9 V
15. Kantin 1 120 V
16. Olah Raga 1 9 V
17. Komite Sekolah 1 48 V
18. WC Siswa 24 96 V
19. WC Guru 1 20 V
20. Tempat Parkir Siswa 1 200 V
21. Tempat Parkir Guru 1 83 V
22. Pos SATPAM 1 9 V
23. Alat-alat Kesenian 1 16 V
24. Gudang 1 64 V
25. Multimedia 1 72 V
26. Serbaguna 1 241 V   

Sarana Olah Raga

Permainan

No. NamaAlat/Sarana Jum-lah Keadaan
Baik Cukup Rusak
1. Lapangan Basket 1 V    
2. Lapangan Volley Ball 1 V    
3. PanjatDinding      
4. Bola Sepak 1 V    
5. Bola Basket 5 V    
6. Bola Volly 5 V    
7. Bola Softball 5 V    
8. Bola Tangan 3 V    
9. Bola Hockey 5 V    
10. Stick Hockey 12 V    
11. Kaos Tim Basket 1 V    
12. Kaos Tim Volly 1 V    
13. Kaos Tim Sepak Bola 1 V    

 Atletik

No. NamaAlat/Sarana Jumlah Keadaan
Baik Cukup Rusak
1. Loncat Tinggi 1 V    
2. Loncat Jauh 1 V    
3. Track Lari 1 V    
4. Spinter V    
5. Lempar Lembing 15 V    
6. Lempar Cakram 10 V    
7. Tolak Peluru 15 V    
No. Nama Alat/Sarana Jumlah Keadaan
Baik Cukup Rusak
8. Matras 3 V    
9. Kuda-kuda Senam 1 V    

Perpustakaan Sekolah

Buku

Pegangan Guru

BukuTeksSiswa BukuPenunjang
JumlahJudul Jumlah

Eksem-plar

JumlahJudul Jumlah

Eksem-plar

JumlahJudul Jumlah

Eksem-plar

270 1.376 510 10.200 1.450 23.941